Teknikavtalet

Verkstadsklubben Epiroc Rock Drills AB

Teknikavtalet IF Metall – Överenskommelse om nytt kollektivavtal


Fredagen den 31 mars 2017 träffade IF Metall och Teknikarbetsgivarna överenskommelse om nytt riksavtal.

Överenskommelsen är preliminär tills förbundsstyrelse och avtalsråd fattat sitt beslut.


Överenskommelsen gäller från och med den 1 april 2017–31 mars 2020.


Avtalsperioden är fördelad på tre avtalsår; den 1 april 2017–31 mars 2018, den 1 april 2018–31 mars 2019 och den 1 april 2019–31 mars 2020. Det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september 2018 och upphör då att gälla den 31 mars 2019.


Nivån på uppgörelsen är totalt 6,5 procent, varav 6 procent i löneökning och 0,5 procent i delpensionspremie.


Överenskommelsen finns som bilaga 1. Utförlig anvisning till avtalets löneökningsbestämmelser finns som bilaga 2.


Förbundet har även tagit fram en videoutbildning och checklista kring löneförhandlingar på avtalsområdet. Det är viktigt att den lokala fackliga organisationen har en kort- och långsiktig strategi om hanteringen av de lokala löneförhandlingarna. Länk till videoutbildningen och checklistan finns under rubriken fördjupningsmaterial i bilaga 2.


Premier till deltidspension

Avsättningen till delpension ökas den 1 april 2017 med 0,2 procent och den 1 april 2019 med 0,3 procent.


De tidigare avsättningarna och kommande avsättningar återfinns i bilaga 3.


Lönepotter och låglönesatsning

Avtalet har kompletterats med en låglönesatsning. Det är en insamlingsmodell där de som tjänar under de angivna värdena ovan bidrar med en större summa till potten. Därefter får lokala parter göra en fördelning av lönepotten utifrån överenskommet lönesystem eller löneprinciperna.


Varje verkstad bildar den 1 april 2017, den 1 april 2018 och den 1 april 2019 en lönepott om 1,8 procent, 1,6 procent respektive 1,7 procent, dock att den lägsta månadslönen som används vid beräkningen åren 2017, 2018 respektive 2019 ska vara 24 000 kronor, 24 528 kronor respektive 25 043 kronor.


Exempel för beräkning av lönepott med låglönesatsning återfinns i anvisning till avtalets löneökningsbestämmelser i bilaga 2.


Löneöversyn

Utöver fördelning av lönepotter ska de lokala parterna göra en gemensam löneöversyn vid tre tillfällen. Om de lokala parterna inte enas om annat ska löneöversynen göras vid samma tidpunkter som de lokala förhandlingarna om fördelning av lönepotter.


Vid tvist om löneöversyn den 1 april 2018 respektive den 1 april 2019 ska talet vara 0,4 procent för perioden den 2 april 2017 till den 1 april 2018, respektive 0,5 procent för perioden den 2 april 2018 till den 1 april 2019.


Låglönesatsningen gäller även vid beräkning av löneöversyn. Se exempel på principen under beräkning av lönepott för månadsavlönade eller tim- och ackordsavlönade i anvisningar till avtalets löneökningsbestämmelser i bilaga 2.


Lägsta garanterade löneökning

Alla heltidsanställda ska ha löneökningar på minst 570 kronor per månad avseende perioden den 1 april 2017 till den 1 juni 2018 och 300 kronor per månad för tiden därefter till och med den 1 juni 2019.


För timavlönade gäller 326 öre per timme och 171 öre per timme för samma perioder.


Om en arbetstagare inte fått löneökningar till dessa nivåer ska en utfyllnad göras senast den 1 juni 2018 respektive den 1 juni 2019.


Förhandlingsordning

Innan en lokal löneförhandling avslutas i oenighet bör verkstadsklubben kontakta sin avdelning för rådgivning. Avdelningen kan sedan vid behov i sin tur kontakta förhandlingsenheten på förbundskontoret för rådgivning.


Om verkstadsklubben inte kommer överens med arbetsgivaren i den lokala löneförhandlingen och vill begära central förhandling ska verkstadsklubben kontakta avdelningen. Avdelningen hemställer därefter om central förhandling.


Övriga höjningar

Lägsta löner, övriga ersättningar och tillägg höjs med lönevärdet respektive avtalsår. Förändringar av lägsta löner och fasta ersättningar m.m. finns som bilaga 4.


Eventuella frågor

Eventuella frågor om avtalet besvaras av Christian Teiffel (övergår till IF Metall Borås den 1 juli 2017) och Jerry Söderqvist på förbundskontoret, telefon 08-786 80 00.

Lokalavtalsbundna arbetsplatser får två exemplar av detta förbundsmeddelande, varav ett exemplar omedelbart ska överlämnas till arbetsgivaren.